Kenmerken

Enkele kenmerken van het eigen karakter van Stichting ’t Geerdink op een rijtje gezet:

Het aanbieden van een sfeer waarin hulpvragen geuit kunnen worden.
Stichting ’t Geerdink werkt door middel van haar projecten als een agogische methodiek, waarbinnen belangenbehartiging en hulpverlening, c.q. verwijzing naar hulpverlenende instanties een rol spelen. De sfeer in de onderscheiden groepen als ook de vertrouwensrelatie met de begeleiding maakt het voor de deelnemers mogelijk hun hulpvragen te uiten. Voor zover mogelijk worden de jongeren hierin -probleemoplossend- begeleid door de agogisch begeleiders van Stichting ’t Geerdink dan wel men leert -met individuele begeleiding- de drempels van de hulpverlening te overwinnen.
De kleinschaligheid van ieder project, de natuurlijke manier van doen van de begeleiding en de ’open- huis resp. de huiskamersfeer’ van Stichting ’t Geerdink zijn belangrijke pijlers waarop deze aanpak succesvol blijkt te zijn.

Het aanbieden van een alternatief referentiekader, bestaande uit de samenwerking met vrijwilligers die geen deel uitmaken van de doelgroep.
De groepen jongeren en volwassenen vormen een onderdeel van een breder kader, dat -in het totaal- bestaat uit zo’n 25 vrijwilligers. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ’hun’ Geerdink. Dit bindende element is sterker dan de diverse geledingen. Tijdens vrijwilligersvergaderingen worden diverse taken en verantwoordelijkheden verdeeld onder de gehele groep vrijwilligers (ook ex- doelgroepleden maken hiervan deel uit). Hierdoor ontstaat automatisch samenwerking van de werkeloze jongeren met de werkende en schoolgaande jongeren. Deze samenwerkingsrelatie en het informele contact werken blikverruimend en bieden veelal zicht op andere toekomstperspectieven, die alleen via betaald werk en/of scholing bereikbaar zijn.
Als gezamenlijke activiteiten zijn te noemen: de ponygroepen, pony’s verzorgen, tienerbestuur, kinder- en vrijwilligerskamp, recreatieve activiteiten, hooien, buurtgerichte activiteiten, opendag, ponyzondagmiddagen, enz.

De specifieke, doch beslist niet vrijblijvende, sfeer van de instelling.
Het kleinschalige karakter waarbinnen persoonsgebonden relaties, ook met de begeleiding, gemakkelijk kunnen ontstaan en de geleverde prestaties van de doelgroep, c.q. individuen van deze doelgroep, door allen gezien worden als een belangrijke bijdrage aan het geheel. Uiteraard werkt dit alles motiverend, waardoor de betrokkenheid op en de binding met Stichting ’t Geerdink meer versterkt worden. Deze binding uit zich ook hierin dat van de -in de loop der jaren uitgestroomde- jongeren die werkzaam zijn op de arbeidsmarkt, c.q. een opleiding volgen, nog velen vrijwilligerswerk verrichten binnen Stichting ’t Geerdink. De samenwerking met ook deze deelnemers werkt stimulerend om een betaalde baan of adequate opleiding te zoeken.

Het leren dragen van verantwoordelijkheid.
De doelgroepleden nemen, evenals de vrijwilligers, deel aan de verschillende overleg- en besluitvormingsstructuren van Stichting ’t Geerdink. Dit geeft een extra stimulans voor een positief zelfbeeld, gevoel van verantwoordelijkheid en onderling verband.

Contactgegevens

van Alphenstraat 17 A
7556 JT Hengelo (o)
Telefoon: (074) 2420146

info@hetgeerdink.nl

ponygroepen@hetgeerdink.nl

Instagram
Facebook
Twitter

Sponsoren

Ge-Bo Customs

Xcellent Horse Insurance